Algemene dekkingsmiddelen

bedragen * € 1.000

Begroting 2018

Begroting 2018 na 2e wijziging

Jaarrekening 2018

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

-591

410

85

325

V

Baten

-163.003

-166.969

-166.915

-54

N

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

-163.594

-166.559

-166.829

270

V

Mutaties in reserves

604

397

412

-15

N

Gerealiseerd resultaat

-162.990

-166.163

-166.418

255

V

Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

Lasten:

Onvoorzien

Het is niet nodig geweest om in de loop van 2018 de post voor onvoorzien (€ 151.000) in te zetten.

Taakmutaties etc.

Enkele budgetten voor taakmutaties op grond van de uitkering uit het gemeentefonds en enkele andere budgetten (onder andere uitbreiding Westergouwe) zijn in 2018 niet of gedeeltelijk ingezet. De restanten vallen vrij in het rekeningsaldo. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 259.000.

Baten:

Algemene uitkering

De uitkering uit het gemeentefonds blijft € 400.000 achter bij de ramingen als gevolg van met name de negatieve bijstelling in de septembercirculaire. Naar aanleiding van de decembercirculaire zijn voor een aantal onderwerpen nog middelen ontvangen waardoor het uiteindelijke tekort op de baten is beperkt. Voor vrijwel alle onderwerpen zal aan de raad worden voorgesteld de middelen opnieuw beschikbaar te stellen in 2019.

Lasten en baten:

Lokale heffingen

De bijdrage aan de BSGR is € 82.000 lager uitgevallen dan geraamd. Hogere opbrengsten OZB, hondenbelasting, toeristenbelasting, een lagere opbrengst precariobelasting en een niet geraamde opbrengst invorderingskosten van € 97.000 leiden per saldo tot een meeropbrengst van € 364.000.

Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de doorbelastingen van rente aan investeringskredieten en grondexploitaties is € 256.000 negatief.