Overhead

bedragen * € 1.000

Begroting 2018

Begroting 2018 na 2e wijziging

Jaarrekening 2018

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

20.570

21.830

23.001

-1.172

N

Baten

-3.258

-3.100

-4.067

967

V

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

17.313

18.730

18.935

-205

N

Mutaties in reserves

-25

-591

-506

-84

N

Gerealiseerd resultaat

17.288

18.139

18.428

-289

N

Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

Baten:

Bijdrage van derden

De bijdragen van derden voor het gebruik van het Huis van de Stad zijn € 106.000 hoger uitgevallen dan geraamd.

Lasten en baten:

Gedetacheerd personeel

De gemeente Gouda heeft € 593.000 extra inkomsten verkregen middels het detacheren van personeel. Hier staan voor hetzelfde bedrag lasten tegenover.

Inhuur en doorbelastingen

Voor enkele ondersteunende afdelingen (= overhead) vallen de kosten van inhuur personeel hoger uit dan geraamd. Deze worden deels gecompenseerd door hogere doorbelastingen aan grondexploitaties en investeringen zoals bij voorbeeld de versnelde ontwikkeling van Westergouwe III.