Programma 1 Economie, cultuur en stadsmarketing

bedragen * € 1.000

Begroting 2018

Begroting 2018 na 2e wijziging

Jaarrekening 2018

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

14.491

14.710

14.392

318

V

Baten

-3.924

-5.325

-5.478

153

V

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

10.567

9.385

8.914

471

V

Mutaties in reserves

-165

-132

-132

0

-

Gerealiseerd resultaat

10.402

9.253

8.781

471

V

Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

Lasten:

Cultuur en Economie

Binnen de productgroepen Cultuur en Economie zijn enkele budgetten niet of onvolledig besteed. Dit geldt bij voorbeeld voor het onderzoek naar de verbreding van de Chocoladefabriek, middelen voor cultuurparticipatie en het beheer van onroerende zaken. Daarnaast zijn bijdragen en subsidies lager uitgevallen dan geraamd zoals bij voorbeeld het Streekarchief en het Ondernemersfonds Gouda. Aan de raad zal worden voorgesteld de meevallers toe te voegen aan een reserve of om budgetten opnieuw beschikbaar te stellen.