Programma 3 Werk en inkomen

bedragen * € 1.000

Begroting 2018

Begroting 2018 na 2e wijziging

Jaarrekening 2018

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

47.275

47.835

46.299

1.536

V

Baten

-24.554

-25.765

-25.967

202

V

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

22.721

22.069

20.331

1.738

V

Mutaties in reserves

-160

-893

-893

0

-

Gerealiseerd resultaat

22.561

21.177

19.439

1.738

V

Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

Lasten:

Individuele inkomenstoeslag

Door de uitbreiding van de doelgroep zijn de uitgaven omhoog gegaan. Ten opzichte van de begroting levert dit een nadeel op van € 206.000.

WSW

De indexering van de WSW-gelden naar aanleiding van de meicirculaire levert een voordeel op van € 211.000; bij het 1e ijkmoment 2018 is reeds een vergelijkbaar bedrag ten laste van het perspectief gebracht bij het verwerken van de begroting van Promen. Over het hele jaar is dit budgetneutraal.

Lasten en baten:

Bijstandsvorderingen inkomen

De inbaarheid van uitstaande bijstandsvorderingen wordt jaarlijks geactualiseerd mede op basis van historie. In verband met de afname van de debiteurenvorderingen (meer ontvangsten) neemt de voorziening voor bijstandsvorderingen af; dit levert per saldo voor de baten en lasten een voordeel op van € 270.000.

Participatiewet-uitkeringen

De uitgaven voor de Participatiewet-uitkeringen zijn in 2018 sterk gedaald door afnemende aantallen. Daarnaast is rijkssubsidie sterk gestegen. Aangezien de gemeente bij het 2e ijkmoment 2018 nog uitging van een tekort van € 1.400.000 (de stijging van de rijkssubsidie was nog niet bekend) levert dit uiteindelijk een voordeel op van per saldo € 950.000.

Regionale projecten

Diverse projecten in de regio zijn niet volledig tot uitvoering gekomen. De resterende gelden zijn vrijgevallen aan de deelnemende gemeenten; voor Gouda levert dit per saldo een voordeel op van € 112.000.

Re-integratiegelden

Per saldo is er op de re-integratiegelden een onderbesteding van € 220.000. In 2018 is primair inzet geweest op het in beeld brengen van cliënten met eigen medewerkers. Daardoor is er minder budget ingezet voor ingekochte trajecten en ondersteuning.