Programma 4 Jeugd, onderwijs en sport

bedragen * € 1.000

Begroting 2018

Begroting 2018 na 2e wijziging

Jaarrekening 2018

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

51.369

54.277

53.694

582

V

Baten

-7.262

-9.694

-9.728

34

V

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

44.107

44.583

43.967

616

V

Mutaties in reserves

-2.919

-3.199

-3.199

0

-

Gerealiseerd resultaat

41.188

41.384

40.768

616

V

Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

Lasten:

Overhead

Vanaf de begroting 2017 worden de overheadkosten in een afzonderlijk programma verantwoord. Bij de totstandkoming van de jaarrekening is scherp gekeken welke lasten tot de overhead behoren. In de realisatie wordt meer als overhead aangemerkt dan in de begroting. Hierdoor is er een tekort op het programma overhead en is er binnen dit programma sprake van een voordeel van in totaal € 636.000.

Brede basis Jeugd (CJG en jongerenwerk)

€ 112.000 van het overschot zit bij CJG en komt o.a. voort uit een lagere vaststelling over 2017 bij de RDOG. Het budget voor diverse interventies (waaronder groepsvoorlichting JGZ en Triple P) is dit jaar niet uitgeput. € 57.000 van het overschot zit bij het jongerenwerk, waar onderuitnutting van personele inzet is geweest.

Peuterspeelzalen

In 2018 is gestart met de kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie; een geld-volgt-kind-regeling. Vooraf was moeilijk in te schatten hoe hoog de jaarlijkse kosten zouden zijn. In 2018 is € 203.000 minder uitgegeven dan begroot.

Jeugdbescherming

De lasten vallen € 743.000 hoger uit dan geraamd. Dit kan verklaard worden door de stijging van het aantal maatregelen op grond van rechterlijke uitspraak. Dit o.a. in relatie tot de stijging van meldingen bij Veilig Thuis. Overigens beperkt dit verschil op maatregelen zich ten opzichte van 2017 tot € 200.000. Daarnaast zijn er (noodzakelijke) werkzaamheden verricht o.a. in het kader van wachtlijstbeheer, zorgbemiddeling en gesloten jeugdzorg, wat voor een verschil van € 130.000 zorgt.

PGB Jeugd

Het voordeel van € 334.000 op deze post heeft een incidenteel karakter. Het is te verklaren doordat uit de afrekening is gebleken dat over het jaar 2017 minder aan PGB's is uitgegeven dan eind 2017 was ingeschat.

Uitvoering sportbeleid

Het budget voor de uitvoering sportbeleid is niet besteed in 2018. Dit zorgt voor een voordeel van € 82.000.

Combinatiefunctionarissen

In het budget voor de combinatiefunctionarissen is sprake geweest van onderuitnutting ad € 80.000.

Baten:

OAB

Het positieve saldo van € 230.000 bij OAB wordt voor € 106.000 verklaard door afwikkeling 2017 en voor € 123.000 doordat er meer rijksmiddelen zijn ontvangen dan begroot. Dit saldo is gebruikt ter dekking van peuterspeelzaalwerk.

Lasten en baten:

Leerplicht

In 2018 is er geen beslag gelegd op de flexibele schil voor personeel; bij uitval is Gouda verplicht direct voor vervanging te zorgen van leerplichtambtenaren werkzaam voor Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen. Het voordeel bedraagt per saldo € 130.000.