Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

bedragen * € 1.000

Begroting 2018

Begroting 2018 na 2e wijziging

Jaarrekening 2018

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

15.733

23.907

21.900

2.007

V

Baten

-13.025

-20.265

-19.609

-656

N

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

2.707

3.642

2.290

1.351

V

Mutaties in reserves

-730

-4.928

-4.488

-440

N

Gerealiseerd resultaat

1.978

-1.286

-2.198

912

V

Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

Lasten:

Woningverbetering

De afwikkeling van een claim zal naar verwachting in 2019 plaatsvinden (€ 250.000 voordeel). Gebaseerd op de doorloop van projecten die in samenwerking met het Kenniscentrum Aanpak Funderingsherstel (KCAF) opgestart zijn is een voordeel gerealiseerd van € 126.000. Aan de raad wordt voorgesteld om beide bedragen in 2019 opnieuw beschikbaar te stellen.

Lasten en baten:

Grondexploitaties

Voor de drie grondexploitaties Westergouwe, Middenwillens en Spoorzone zijn in het verleden verliesvoorzieningen gevormd. Van twee grondexploitaties zijn de voorzieningen in 2018 gedeeltelijk vrijgevallen. Van de derde grondexploitatie is de voorziening in 2018 opgehoogd. Het netto positieve effect komt uit op € 440.000.

Bouw- en woningtoezicht

In verband met intensievere begeleiding vanuit het bouwplanbegeleidingsteam Westergouwe en de adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit hebben de meerkosten € 85.000 bedragen. Deze waren niet begroot. Een bedrag van € 39.000 (nadeel) heeft te maken met de eindafrekening 2018 van de gemaakte uren Bouw- en Woningtoezicht. Ten opzichte van begroot werd voor een bedrag van € 22.000 minder bouwleges ontvangen.

Wijkontwikkeling

Het saldo van € 335.000 positief zowel het nadeel op de lasten als het voordeel op de baten wordt met de gelijknamige reserve verrekend. Voor 2018 geprognosticeerde uitgaven zijn doorgeschoven naar 2019. In 2018 is een aantal panden aangekocht en doorverkocht aan de woningcorporatie. Hier was zowel aan de lasten als aan de batenkant van de raming geen rekening mee gehouden.