Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer

bedragen * € 1.000

Begroting 2018

Begroting 2018 na 2e wijziging

Jaarrekening 2018

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

45.673

47.736

47.507

229

V

Baten

-28.956

-30.797

-33.412

2.616

V

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

16.717

16.939

14.095

2.844

V

Mutaties in reserves

2.139

1.926

1.217

709

V

Gerealiseerd resultaat

18.856

18.865

15.312

3.553

V

Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

Lasten:

Kolkenreiniging

De afrekening kolkenreiniging heeft niet plaatsgevonden in 2018 en leidt tot een voordeel van € 265.000.

Openbaar groen

In verband met de weersomstandigheden is een deel van de geplande werkzaamheden groenonderhoud niet uitgevoerd. De lasten vallen hierdoor € 193.000 lager uit dan geraamd.

Baten:

Voorziening groot onderhoud openbare ruimte

Een voordeel van € 1.277.000 aan de batenkant doet zich voor vanwege de vrijval van dat deel van de voorziening dat betrekking heeft op het dagelijks onderhoud openbare ruimte.

Lasten en baten:

Degeneratievergoedingen

De van nutsbedrijven ontvangen bijdragen herstraten nutssleuven waren € 128.000 hoger dan begroot. Deze ontvangsten zijn gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening openbare ruimte ter dekking van kosten toekomstig herstel.

Werken voor derden

Voor derden zijn werken uitgevoerd. De lasten en baten ad € 342.000 waren niet begroot.

Parkeren

De inkomsten uit parkeren lagen € 176.000 boven de ramingen, voornamelijk veroorzaakt door het toegenomen gemak van mobiel betaald parkeren.

Afval

Voor diverse onderdelen zijn de lasten in 2018 hoger uitgevallen dan geraamd. In dit kader worden genoemd: afvalverwijdering (€ 226.000), afvalinzameling (€ 350.000) en afvalverwerking (€ 234.000). De lagere dotatie aan de voorziening afvalstoffenheffing (€ 793.000) compenseert deze tegenvallers. Daarnaast is sprake van een voordelig saldo van € 270.000 op de baten. Dit wordt veroorzaakt door inkomsten PMD-verpakkingen, bestuurlijke boetes en de zwerfafvalbijdrage van het Rijk. De inkomsten uit de reinigingsrechten bedrijven bleven achter bij de begroting.

Riool

De lagere dotatie aan de voorziening riolering leidt tot een voordeel aan de lastenkant van € 851.000. De afwikkeling van de rioolheffing van voorgaande jaren heeft geleid tot een voordeel aan de batenkant van € 283.000.