Programma 8 Veiligheid en bestuur

bedragen * € 1.000

Begroting 2018

Begroting 2018 na 2e wijziging

Jaarrekening 2018

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

11.718

12.116

12.233

-117

N

Baten

-221

-213

-357

144

V

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

11.497

11.903

11.876

26

V

Mutaties in reserves

-155

-347

-347

0

-

Gerealiseerd resultaat

11.342

11.555

11.529

26

V

Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

Lasten:

Voorziening pensioenaanspraken (voormalige) wethouders

Een aanvullende toevoeging van € 257.000 aan de Voorziening pensioenaanspraken (voormalige) wethouders is gedaan op grond van actuele actuariële berekeningen. Gebleken is dat door veranderingen in de aannames van de berekeningen het benodigde bedrag in de voorziening van jaar tot jaar sterk kan wisselen.

Baten:

Grondbank Zuidplas

Het aandeel van Gouda in de verliesvoorziening van de grondbank Zuidplas kan op grond van recente taxaties met € 120.000 worden verlaagd.