Programma 2 Zorg (Wmo)

bedragen * € 1.000

Begroting 2018

Begroting 2018 na 2e wijziging

Jaarrekening 2018

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

38.625

39.854

37.387

2.466

V

Baten

-1.171

-1.171

-1.918

747

V

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

37.454

38.683

35.469

3.214

V

Mutaties in reserves

-80

-95

-95

0

-

Gerealiseerd resultaat

37.374

38.588

35.374

3.214

V

Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

Lasten:

Hulp bij het huishouden

De trend van de afgelopen jaren heeft zich doorgezet. De keukentafelgesprekken zorgen voor minder aanvragen en lagere uitgaven dan begroot voor een bedrag van € 304.000.

Hulpmiddelen

Het gebruik van hulpmiddelen is lager uitgevallen dan begroot. Dit levert een voordeel op van € 362.000.

Collectief vervoer

Onder andere door de inzet van vrijwillige vervoerders is minder gebruik gemaakt van collectief vervoer. De onderuitputting van het budget bedraagt € 420.000.

Baten:

Eigen bijdrage Wmo

Aan eigen bijdragen Wmo is € 215.000 minder ontvangen dan begroot.

Lasten en baten:

Begeleiding

Er is een flinke slag gemaakt met het langer thuis wonen en weer sneller thuis laten wonen van mensen met (ernstige) psychische kwetsbaarheid. Dit betekent een stijgende lijn van indicaties en derhalve hogere lasten. Door de compensatieregeling begeleid wonen is per saldo sprake van een voordeel van € 252.000.

Beschermd wonen

Op beschermd wonen is het voordeel aan de lastenkant € 1.304.000 en aan de batenkant € 850.000. Dit wordt onder andere verklaard door het niet volledig besteden van het innovatiefonds Gewoon Thuis (restant circa € 314.000). Daarnaast is het doorbraakfonds transformatie maatschappelijke zorg niet volledig is uitgekeerd (restant circa € 140.000) en vallen de uitgaven voor intramurale zorg lager uit ten opzichte van 2017. Het voordeel van € 850.000 in de baten wordt veroorzaakt door de eigen bijdrage beschermd wonen.

Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

Per saldo is sprake van een nadeel of overschrijding van € 463.000 voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Het tekort wordt gedekt door het voordeel op beschermd wonen.